Serce człowieka

 

Ta książeczka nie jest nowa. Pojawiła się ponad 200 lat temu we Francji, stając się wielkim błogosławieństwem dla tysięcy ludzi. Wydajemy ją ponownie, zrewidowawszy jej zgodność ze Słowem Bożym. Pełni rolę zwierciadła, w którym ludzie mogą oglądać swoje wnętrze z pozycji Boga. Mnóstwo ludzi, dzięki niej mogło poznać swoje własne serce i przez pokutę i wiarę w Chrystusa otrzymać nowe serce i nowego ducha. Przy jej czytaniu pamiętaj o tym, iż jest naprawdę lustrem, w którym rzeczywiście możesz wejrzeć w siebie samego. Poganin, chrześcijanin, niewierzący lub odstępca, jednym słowem: każdy może w niej obejrzeć siebie. Bóg nie ma względu na osobę. ON patrzy na serce.

Szatan natomiast jest ojcem kłamstwa, książęciem ciemności i “bogiem” tego świata. Przybiera postać anioła światłości i zwodzi w ten sposób mnóstwo ludzi. Jednak nie jest on już aniołem światłości. Jego wizerunek jest odrażający, a wielu nie chce poznać prawdziwej jego natury. Tak jak dawniej, tak i w naszych czasach istnieje wielu fałszywych apostołów i proroków, którzy podają się za sługi Chrystusowe. Nic dziwnego, gdyż sam szatan podszywa się pod anioła światłości (2Kor 11,13-14). Diabeł, władca tego świata, tak potrafił omamić niewierzących, że nie dostrzegają wspaniałości ewangelii o światłości Jezusa (2Kor 4,4). Wszyscy grzesznicy i niewierzący są duchowo martwi i nie widzą tego tak jak Bóg to widzi, lecz jak oczekuje tego świat i książę ciemności mający władzę na powietrzu, dzięki której dokonuje dzieła spustoszenia w dzieciach niewiary (Ef 2,2). Jeśli nie przejrzą na oczy, pójdą drogą potępienia. Kto mówi że grzechu nie ma, sam siebie oszukuje (1J 1,8).

Gdy będziesz czytał wersety Pisma Świętego i analizował obrazki, będziesz mógł ujrzeć swoje serce. Nie zabraniaj Bożemu światłu pokazywać ci prawdziwy stan twojego serca. Wyznaj swoje grzechy, gdyż Słowo Boże mówi: Jeśli mówimy że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie ma. Jeśli zaś wyznajemy je, wierny jest Bóg i sprawiedliwy aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości (1J 1,8-10). Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (1J 1,7b). Albo będziesz słuchał się szatana, albo będziesz posłuszny Bogu. Dalej możesz być grzesznikiem, albo sługą Boga. Jeśli grzech panoszy się w twoim życiu, nie wypieraj się tego. Wołaj do Boga, który gotów jest cię wybawić przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat aby zbawić grzeszników i złamać władzę szatana, jaką on sprawuje nad nami z powodu naszych grzechów. Stoisz przed Bogiem, który zna wszystkie twoje tajemnice, myśli, a nawet najbardziej wstydliwe czyny. Wykluczone, byś mógł się skryć lub zataić przed Bogiem jakiś występek. Bowiem TEN, który stworzył nasze ucho, czyżby ON nie słyszał? Który uczynił oko, miałby nie widzieć? Albowiem oczy Pańskie przepatrują całą ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tych, którzy stoją przy Nim sercem doskonałym (2 Krn 16,9). Oczy Jego nad drogami człowieczymi. ON widzi wszystkie kroki jego. Nie ma ciemności ani mroku, gdzieby się skryli ci, którzy czynią nieprawość (Hi 34,21-22). Ale Jezus nie powierzał im siebie, dlatego że znał wszystkich (J 2, 24). Szczęśliwy ten któremu odpuszczono występek, którego zakryty jest grzech. Szczęśliwy, któremu nie poczytuje Pan nieprawości, a w którego duchu nie ma obłudy. (Ps 32,1-2), czytaj również Psalm 51. Jezus przypomina nam jeszcze i dziś: Pójdźcie do Mnie wszyscy którzyście spracowani i obciążeni, a ja sprawię wam odpocznienie (Mt 11,28).

J.R.Gschwend

Do pobrania: okładka w wysokiej rozdzielczości