Wspaniały zgon

Jezus powiedział: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki (J 11,25-28). Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota (J 5,24). Śmierć nie może wierzącemu napędzić trwogi ani strachu, ponieważ: Gdy to, co skazitelne przyoblecze się w nieskazitelność, a to, co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność, tedy wypełni się słowo zapisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest o śmierci!, żądło twoje? Gdzież, o piekło!, zwycięstwo twoje..? Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana Jezusa Chrystusa (1Kor 15,54-57).

Ten, którego krew Jezusa oczyściła od wszelkiego grzechu, który chodził z Bogiem i z NIM żył, nie lęka się śmierci. Gdy wybije jego godzina, uda się z radością do Stwórcy, jak to apostoł Paweł wyraził: Pragnę zejść ze świata i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej (Flp 1,23). Wierzący odczuwa tęsknotę za widzeniem się z Jezusem twarzą w twarz. Ma gorące pragnienie widzieć Tego, który za niego zmarł na krzyżu, aby go zbawić. Duch Święty przypomina mu słowa Jezusa: Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie… W domu ojca mego wiele jest mieszkań… przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli (J 14,1-4). Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują (1Kor 2,9).

Nie ma na ziemi takiego języka, za pomocą którego można byłoby wyrazić wspaniałość miejsca, które przygotował Bóg dla tych, którzy na tej ziemi naśladują Jezusa.

Na miejscu okropnej czaszki symbolizującej śmierć, widzimy anioła, Bożego posłańca. On czeka, aby tego zbawionego grzesznika zaprowadzić znów do Boga. Dusza i duch są wyzwolone z więzów śmiertelnego ciała i wznoszą się ku temu, którego umiłował i dla którego żył. Brama do wiecznej wspaniałości, której nikt nie może zamknąć, otwarła się. Bóg serdecznie wita go słowami jego Pana i Mistrza: Chodźże sługo dobry i wierny. Nad małym byłeś wiernym, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego (Mt 25,21). Diabeł nie może mu już nic zaszkodzić, ponieważ cenna jest w oczach Pańskich śmierć pobożnych Jego (Ps 116,15). I słyszałem głos z nieba mówiący: Napisz! Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, aby odpoczywali od prac swoich, bo uczynki ich idą za nimi (Ap 14,13).

A gdy się ukaże Najwyższy Pasterz, posiądziecie niezwiędłą koronę chwały (1P 5,4).

Ty, który czytałeś tę książeczkę, zechciej oddać swe serce Temu, który cię umiłował. Niech dobry Bóg pomoże ci w tej decyzji. W tej chwili jest ON tobie bliski i może mówi: Synu mój /córko moja/ daj mi serce twoje (Prz 23,26). Porzuć swoje grzechy i trzymaj się sprawiedliwości, bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 6,23).

Błogosławiony człowiek, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują (Jk 1,12).

 

OSTATNIA RADA

Jeśli akurat teraz zawierzyłeś swe życie Bogu, trzymaj się tego, co przyjąłeś z wiarą, ponieważ Paweł w 2Tm1,12 zapewnia: Gdyż wiem komu zaufałem i pewny jestem, ze On mocen jest zachować to, co mi powierzył aż do onego dnia. A wy, najmilsi, budujcie się na najświętszej wierze swojej, módlcie się w Duchu Świętym, siebie samych w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu… który wnet przyjdzie, aby swoich przyprowadzić do domu… Król królów i Pan panów… A temu, który nas może zachować od upadku i stawić przed obliczem chwały swojej bez nagany z weselem, jedynemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i władza teraz i po wszystkie wieki, AMEN! (List Judy 20-25; 1Tm 6,15).

 

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, SOUTH AFRICA

Do pobrania: okładka w wysokiej rozdzielczości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *