Kobieta jadąca

Kobieta i bestia

A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi Apokalipsa (Objawienie) 17,18 […] Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta Apokalipsa 17, 9 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów Apokalipsa 17,3 Kim jest Niewiasta (Kobieta)? Apostoł Jan powiada, że Niewiasta to wielkie miasto rozłożone na siedmiu pagórkach […] mające władzę królewską. Ona jest tym “tajemniczym Babilonem” (fałszywy, światowy kościół szatana czasów końca). Tylko jedno miasto znajduje się na siedmiu pagórkach od ponad 2000 lat. Encyklopedia katolicka podaje: W mieście Rzym położonym na siedmiu pagórkach mają swoją siedzibę władze państwa watykańskiego.1 Sto lat temu biskup Aleksander Hislop napisał książkę Dwa Babilony (The Two Babylons). Jest to najlepiej udokumentowana książka jaką kiedykolwiek czytałem. Na 288 stronie znajdujemy ostateczną konkluzję: Kserkses i wielu innych królów medo-perskich wygnało swoich kapłanów ze swojego imperium. Jednak znaleźli oni bezpieczne schronienie w Pergamonie i tam został postawiony tron szatana (Ap 2, 13). Potem wzniósł się on wyżej i osiedlił się na tronie imperium rzymskiego. Babilońska bogini zasiadła w chwale na siedmiu wzgórzach Rzymu.2

KOBIETA PIJANA KRWIĄ ŚWIĘTYCH

I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa … Apokalipsa 17,6 Kim jest ta kobieta pijana krwią świętych? Jaki wielki Kościół na świecie pozostawiał “ślady krwi” przez ponad 1000 lat? Kościół rzymsko-katolicki trzymał Europę w szponach przez całe wieki i powołał do życia “inkwizycję”. Cannon Llorente, który był sekretarzem inkwizycji w Madrycie w latach 1790 – 1792, mający dostęp do archiwów wszystkich trybunałów, obliczył, że w samej Hiszpanii liczba skazanych przekroczyła trzy miliony, z czego 30000 (trzydzieści tys.) zostało spalonych na stosach.3 W latach 1540 – 1570 w wojnie papieskiej przeciwko Waldensom zginęło nie mniej niż 90000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) protestantów. Mnisi i kapłani bezdusznie, z wielkim okrucieństwem i brutalnością torturowali i palili żywcem niewinnych mężczyzn i kobiety. Głosili, że czynią to w imię Chrystusa pod bezpośrednimi rozkazami “jego namiestnika”..! W nocy 24 sierpnia 1572 we Francji zamordowano 70 tys. hugenotów (“noc św. Bartłomieja”). Dalszych 20 tys. zginęło jako męczennicy.4 W ten sposób Kościół katolicki stał się najbardziej prześladującą instytucją religijną na świecie, nakazując “koronie” (królom, cesarzom), by wprowadziła religię katolicką jako obowiązującą wobec poddanych. Papież Innocent III jednego popołudnia zamordował o wiele więcej chrześcijan niż jakikolwiek cesarz w czasie całego swojego życia.5 Świecki historyk Will Durant napisał: Inkwizycję stawiamy na równi z wojnami i prześladowaniami naszych czasów jako najciemniejsze strony dziejów ludzkości, ujawniające okrucieństwo nieznane najgorszym bestiom.6 Kim jest ta kobieta z Apokalipsy (17,4) przyodziana w purpurę i w szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, mająca w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu? Chrześcijański pisarz Dave Hunt pisze w swojej książce Kobieta jadąca na bestii (A Woman who Rides the Beast): Nie było i nie ma innego miasta na ziemi z wyjątkiem “chrześcijańskiego” Rzymu, które by tak perfekcyjnie pasowało do powyższego opisu. Jest ono winne zwodzenia dusz i prowadzenia tłumów do obrzydliwości i nieczystości, niemoralności seksualnych, do zapierania się wystarczalności odkupienia Chrystusa na krzyżu, a także sprzedaży fałszywego zbawienia (odpustów), przedstawiając się jako jedyny prawdziwy Kościół działający w imieniu Chrystusa.7

A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi (Ap 17, 18). Kim jest ta Niewiasta, która panuje nad królami ziemi? Malachi Martin w swojej książce Klucze tej krwi (The Keys of This Blood), która uzyskała imprimatum Watykanu, powiada: Wokół okrągłego stołu polityki międzynarodowej żaden władca nie mógłby dowodzić, żaden rząd nie mógłby funkcjonować bez aprobaty rzymskiego papieża.8 Inny historyk, Walter James, napisał, że papież Innocenty III “całą Europę trzymał w swojej sieci”.9 (Papież) Grzegorz IX grzmiał, że papież jest panem i władcą wszystkiego i wszystkich. Kim jest Niewiasta (Kościół), która wynosi “swoją “królową niebios”” – Marię, nawet ponad naszego Pana Jezusa Chrystusa ..?! W najbardziej autorytatywnej książce na temat katolicyzmu i Marii Panny napisanej przez kardynała i świętego (?) Alphonsus’a de Ligori pt. Chwała Marii (The Glories of Mary), czytamy: Maria, nasze życie; Maria, nasza nadzieja; Maria, nasz adwokat; Maria, nasze zbawienie. Kardynał ten dochodzi dalej do zaska-kującej konkluzji: Tobie dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi; niechaj wszyscy słuchają twoich rozkazów; nawet sam Bóg. Bóg poddał cały kościół pod dowództwo Marii.10 Zatem grzesznicy mogą dostępować przebaczenia tylko przez Marię. Zginie ten, kto nie ucieknie się do niej. Maria nazwana jest bramą niebios, ponieważ nikt nie może wejść do błogosławionego królestwa bez odwołania się do niej. Nie ma innej drogi do zbawienia jak tylko przez Marię. Zbawienie zależy wyłącznie od niej.11

Sola Scriptura (tylko Pismo Święte)12. Jezus powiedział: JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ, I ŻYCIEM. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ JAK TYLKO PRZEZE MNIE (J 14,6) JA JESTEM BRAMĄ. JEŻELI KTOŚ WEJDZIE PRZEZE MNIE, BĘDZIE ZBAWIONY … (J 10, 9) […] KTO NIE WCHODZI DO OWCZARNI PRZEZ BRAMĘ, ALE WDZIERA SIĘ INNĄ DROGĄ, TEN JEST ZŁODZIEJEM I ROZBÓJNIKIEM (J 10, 1) Biskup Hislop (czyt. str. 2) kontynuuje: To przed Babilonem, który umiejscowił się na siedmiu pagórkach, ostrzegani są święci. Kiedy za czasów cesarza Konstantyna chrześcijaństwo po raz pierwszy stało się religią państwową, cesarzowi nadano tytuł Pontifex Maximus; dr John Walvoord, prezydent Dallas Theological Seminary, pisze w swoim dziele The Bible Knowledge (Wiedza Biblijna): Ludzie uprawiający kult babiloński przenieśli się do Pergamonu, gdzie znajdował się jeden z siedmiu zborów Azji Mniejszej (Ap 2, 12-17). Korony w kształcie rybich głów nosili najwyżsi kapłani kultu babilońskiego dla uczczenia “boga – ryby”. Na tych koronach widniał napis “strażnik mostu”, symbolizujący most pomiędzy człowiekiem a szatanem. Tytuł ten został przejęty przez cesarzy rzymskich, którzy używali jego odpowiednika łacińskiego “Pontifex Maximus”. Pontifex Maximus został nadany pierwszemu kapłanowi, za którego czasów chrześcijaństwo stało się religią państwową. W późniejszym okresie ten sam tytuł nadano biskupowi Rzymu i nazwano go papieżem. Tak nazywa się kolejnych biskupów Rzymu do dnia dzisiejszego.13 Pastor Barry Smith w swych dwóch książkach: Pierwsze Ostrzeżenie (The First Warning) oraz Drugie Ostrzeżenie (The Second Warning) dowodzi, że oficjalny tytuł biskupa Rzymu brzmi: VICARIUS FILII DEI – Wikariusz Syna Bożego, albo “Zastępca Syna Bożego”. Taki jest oficjalny tytuł biskupa Rzymu nadany mu przez Kościół katolicki. Wartość liczbowa tych trzech słów wynosi 66614. Biblia podaje, że to Duch Święty przyszedł, aby reprezentować Jezusa Chrystusa na ziemi i uwielbić Go jako Syna Bożego.15 Kościół ten kategorycznie zaprzecza, że zbawienie mamy tylko dzięki temu, że Jezus Chrystus przebłagał Boga Ojca za nasze grzechy i przelał za nas Swą krew na krzyżu. Poprzez całe wieki Rzym głosił, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia oraz że zbawienie dostępuje się przez spełnianie dobrych uczynków, udział w sakramentach, itp. Taka jest ewangelia według Rzymu: Jeśli ktoś głosi, że sakramenty Nowego Prawa nie są konieczne do zbawienia, lecz […] bez nich […] można otrzymać od Boga łaskę usprawiedliwienia, tylko przez wiarę […] niech będzie przeklęty.16 Słowo Boże stwierdza: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (Ef 2, 8 – 9) A dostępuję usprawiedliwienia dar-mo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie (Rz 3, 24) Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia (Rz 10, 9 – 10) SOLA SCRIPTURA (tylko Pismo Święte). Takie było główne nawoływanie wielkich reformatorów pięćset lat temu w okresie reformacji. Ich naczelnym hasłem były słowa z Listu do Rzymian (1, 17): “Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Wielki reformator Zwingle napisał w roku 1522: Jeśli zostanę wtrącony do więzienia … łatwiej będzie skruszyć skałę z naszych Alp, niż oddzielić mnie na wyciągnięcie dłoni od Jezusa Chrystusa.17 Biskup Hugh Latimer był największym kaznodzieją w Anglii (1485 – 1555). Odważył się wskazać na błędy fałszywej ewangelii Rzymu nawet w czasach panowania króla Henryka VIII. Został uwięziony w Tower, w Londynie, za głoszenie z pasją zbawienia z łaski przez wiarę w dokonane dzieło Jezusa Chrystusa. On i inny biskup Mikołaj Ridley zostali skuci plecami i spaleni na stosie w Balliol College 16 października 1555 roku. Zanim strawiły ich płomienie, słyszano jak Latimer wołał do swojego towarzysza niedoli: Bracie Ridley, bądź dobrej myśli i wykaż odwagę. Dzisiejszego dnia, dzięki Bożej łasce, zapalimy w Anglii taką świecę i ufam, że nigdy nie zostanie zgaszona !18

29 MARCA 1994 ROKU ZOSTAŁA ZRZUCONA BOMBA NA CAŁY ŚWIAT EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN

Tego dnia czołowi przywódcy ewangeliczni i katoliccy podpisali wspólną deklarację o współdziałaniu chrześcijan ewangelicznych i katolików: (Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the 3rd Millennium). To wydarzeniem poprzedziły dwa lata szczegółowych przygotowań i monitoringu ze strony Watykanu. Było to najbardziej znaczące wydarzenie w ostatnim pięćsetleciu działalności Kościoła. Dokument ten w gruncie rzeczy obalił reformację i bez wątpienia będzie miał daleko idące reperkusje w całym chrześcijańskim świecie w nadchodzących latach.19 30 marca 1994 roku New York Times zamieścił artykuł, w którym czytamy: Czołowi katolicy i ewangeliczni chrześcijanie pracowali razem w ruchu przeciwko aborcji i pornografii, a teraz proszą swoje trzody o dokonanie wyłomu w dotychczasowym sposobie myślenia i wzajemne uznanie się za chrześcijan. Poprzez coś, co nazywa się deklaracją historyczną, chrześcijanie ewangeliczni z Patem Robertsonem i Charles’em Colsonem na czele (główni inicjatorzy) dzisiaj połączyli się z konserwatywnymi przywódcami rzymskokatolickimi w budowaniu więzi wiary, które łączą największe i najaktywniejsze politycznie grupy religijne w kraju. John White, prezydent Geneva College i były prezydent National Association of Evangelicals, powiedział: “Nastąpił triumfalny moment w życiu religijnym Amerykanów po wielu wiekach wzajemnych nieufności”.

SYGNATARIUSZE ZAPRZECZYLI POTRZEBIE REFORMACJI

Deklarację podpisali: Konwent Południowych Baptystów, który reprezentuje piętnaście milionów ludzi (największa denominacja w USA); Bill Bright – założyciel Campus Crusade for Christ; Mark Noll z Wheaton College University; Os Guiness, Jesse Miranda (Assemblies of Good), Richard Mouw (prezydent Fuller Theological Seminary) oraz Richard Simonds z Południowej Kalifornii (przewodniczący The National Association of Evangelicals). Ten ostatni gorąco oklaskiwał deklarację, potem zaś powiedział: – “[…] mam nadzieję, że przyczyni się to do większej współpracy pomiędzy ewangelicznymi chrześcijanami, a katolikami”. Kluczowym elementem tej historycznej wspólnej deklaracji jest (nie do pomyślenia wcześniej) uznanie przez czołowych przywódców ewangelicznych, że aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła katolickiego czyni człowieka chrześcijaninem. Jeśli tak rzeczywiście jest, to znaczy, że reformacja była tragiczną pomyłką. Jeśli jednak reformatorzy mieli rację, to przymierze pomiędzy katolikami a ewangelikami może być najsprytniejszym i najśmiertelniejszym atakiem na ewangelię w całej historii Kościoła.20

EWANGELIZACJA 2000 – PROSTO Z WATYKANU

Charles Colson był jednym z głównych mówców na konferencji katolickiej pod hasłem: Jan Paweł II i Nowa Ewangelizacja – Misja Uzupełniająca. Pan Colson dzielił podium z o. Forrestem, odpowiedzialnym z ramienia Watykanu za Ewangelizację u schyłku drugiego tysiąclecia.21 Ewangelizacja dla katolików oznacza “pozyskanie ludzi do Kościoła rzymsko-katolickiego”. Ojciec Tom Forrest przemawiając do grupy charyzmatyków katolickich, powiedział: “Nasze zadanie polega na uczynieniu z ludzi na tyle pełnowartościowych chrześcijan, na ile to tylko możliwe, poprzez doprowadzenie ich do kościoła katolickiego”. Dalej cytował papieża Pawła VI, który w kazaniu na temat Ewangelizacja we współczesnym świecie, mówił: “Zaangażowanie kogoś kto niedawno został zewangelizowany, nie może być abstrakcją. Musi temu zostać nadana konkretna i widzialna forma poprzez dołączenie do Kościoła katolickiego – naszego widzialnego sakramentu zbawienia. Podobają mi się słowa – powtórzył papież – naszego widzialnego sakramentu zbawienia“. Tym jest Kościół, a jeśli tym jest Kościół, to musimy ewangelizować dla Kościoła. Nie, nie zapraszamy ludzi, by stali się chrześcijanami, zapraszamy ich, by stali się katolikami. W naszych świątyniach mamy ciało i krew Chrystusa. Chrystus jest obecny na naszych ołtarzach i podczas mszy ofiarowuje się za nas Bogu. Przez eucharystię jednoczymy się z Nim. My katolicy czcimy Marię i ona, nasza matka – królowa raju – modli się za nas tak długo, aż ujrzy nas w chwale. Jako katolicy mamy czyściec. Dzięki Bogu, jestem jednym z tych, którzy nigdy by nie osiągnęli tak błogiej wizji bez niego. Jest to jedyna droga do Boga. ZATEM MY KATOLICY MAMY ZA ZADANIE WYKORZYSTAĆ OSTATNIĄ DEKADĘ PRZED TRZECIM TYSIĄCLECIEM DO EWANGELIZOWANIA KAŻDEGO, KOGO SIĘ DA I WŁĄCZANIA ICH DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO – CIAŁA CHRYSTUSOWEGO.22

PRAWDZIWA EWANGELIZACJA PROWADZI DO JEZUSA CHRYSTUSA

Ewangeliczni chrześcijanie są oszukiwani przez katolików w prowadzeniu wspólnej ewangelizacji. Nie może być o tym mowy ze względu na rozbieżności doktrynalne. Prawdziwa ewangelizacja polega na przyprowadzeniu ludzi do poznania Jezusa Chrystusa, jako ich osobistego Zbawiciela. Doktryna Rzymu jest dokładną antytezą “ewangelii łaski Bożej” (Dz 20, 24). Ewangelia Rzymu to “inna ewangelia” (Ga 1,7). Prawdziwa ewangelia zbawienia – biblijna ewangelia łaski Bożej – polega na tym, że zbawienie mamy tylko przez wiarę w dokonane dzieło Jezusa Chrystusa i przelaną krew Jego na krzyżu Golgoty. To jest jedyna prawda ! Apostoł Paweł pisał pod natchnieniem Ducha Świętego: Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty ! (Ga 1, 6 – 8) Raport specjalny: Zaskoczeni oszołamiającym wzrostem “sekt ewangelicznych” w Brazylii przywódcy Kościoła katolickiego zagrozili wypowiedzeniem “świętej wojny” przeciwko protestantom, jeśli ci nie przestaną odprowadzać ludzi z katolickiej owczarni. Na 31. Konferencji Biskupów Brazylijskich biskup Bohn stwierdził, że ewangeliczni chrześcijanie poważnie zagrażają wpływom Watykanu w tym kraju. Wypowiemy świętą wojnę, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Kościół katolicki ma ociężałą strukturę, lecz kiedy ruszymy, zgnieciemy wszystko co napotkamy. Na koniec biskup ten przyznał, że: “prześladowanie protestantów nadal pozostaje ich oficjalną polityką”.23 Kościół katolicki nigdy “nie zmienił skóry”. Obserwuje się masowy pęd w kierunku Rzymu. Robert Schuller z Kryształowej Katedry, podpisując dekla- rację, powiedział: Już czas, by protestanci udali się do pasterza (biskupa Rzymu) i powiedzieli: “Co mamy zrobić, by wrócić do domu ?”.24

REFORMACJA PROTESTANCKA ZOSTAŁA ZDRADZONA

Charles Colson (czyt. str. 13) w niedawnym wywiadzie powiedział, że: […] jest zmartwiony konfliktami wynikającymi ze wzrostu liczby protestantów w tradycyjnie katolickiej Ameryce Łacińskiej …25 To bardzo dziwne stwierdzenie. Czy martwi go to, że w Brazylii kruszone jest jarzmo fałszywej ewangelii Rzymu, a prawdziwa ewangelia Jezusa Chrystusa, która jest mocą Bożą ku zbawieniu, doprowadza miliony ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Najsłynniejszy ewangelista świata, Billy Graham, nazwał papieża Jana Pawła II “największym przywódcą religijnym we współczesnym świecie …”26 Powiedział on także: “Odkryłem, że zasadniczo moje wierzenia są takie same jak ortodoksyjnych katolików”.27 Jeden z czołowych “ekspertów od spraw rodziny” uznał papieża za “najwspanialszego przywódcę religijnego, który wyznaje imię Jezusa Chrystusa”.28 Wielka reformacja została zdradzona. Jak mogło do tego dojść? Przywódcy ewangelicznych chrześcijan w Ameryce, którzy nigdy nie poznaliby ewangelii, gdyby nie dzielni męczennicy, którzy sprzeciwili się Rzymowi, obecnie tworzą “nieświęte partnerstwo” z tą samą instytucją, która przelewała krew męczenników.29 Deklarację Chrześcijanie Ewangeliczni i Katolicy Razem podpisali również Paul Crouch z sieci TV TBN, Oral Roberts, Benny Hinn. Nie daj się nabrać na tę falę kompromisu. Chociaż nasz Pan modlił się: “aby stanowili jedno” (J 17), to jedność ma miejsce tylko wtedy, kiedy jesteśmy pojednani z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa przelaną na Golgocie. Pięćset lat temu wielki reformator Marcin Luter powiedział: Jeśli to tylko możliwe, zabiegajcie o pokój, lecz najpierw trzeba ustalić prawdę (zdrową naukę). NIE ODDAWAJMY PRAWDY W ZAMIAN ZA JEDNOŚĆ. Nie oddawajmy tej wielkiej doktryny o usprawiedliwieniu z wiary; doktryny, która złamała moc Rzymu; doktryny, która mówi o tym, że zbawienie mamy z łaski przez wiarę w dokonane dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. W obecnej dobie trzeba pamiętać o słowach Charles’a H. Spurgeona: Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest występować (modlić się) przeciwko antychrystowi. A jeśli chodzi o to, kim jest antychryst, nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien mieć wątpliwości. Jeśli nie jest to potpourri kościoła rzymskiego, to nie ma na świecie nikogo, kogo można by nazwać tym imieniem. On rani Chrystusa, okrada Go z Jego chwały. Zamiast Jego przebłagania stawia sakramenty; zamiast Zbawiciela wynosi kawałek chleba (antychryst). Jeśli będziemy występować przeciwko temu (gdyż uderza to w Niego), będziemy miłować tych ludzi, choć nienawidzić będziemy ich fałszywe doktryny; będziemy kochać ich dusze, ale ich dogmaty i tradycje uważać będziemy za przeklęte (Ga 1, 8).

JEDNOŚĆ MIĘDZY PAŃSTWEM I KOŚCIOŁEM

I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów (Apokalipsa 17,3) Apokalipsa – rozdział 17 zaczyna wypełniać się na naszych oczach. Niewiasta już niebawem pojedzie na zwierzęciu (przywódcy odnowionego imperium rzymskiego). Niewiasta – wielki światowy kościół – wielka wszetecznica, to fałszywy kościół zamiast nieskażonej, czystej, obmytej krwią Baranka – oblubienicy Chrystusowej. Biskup Rzymu nie będzie antychrystem, ale czy nie jest to możliwe, by stał się głową, światowego, szatańskiego superkościoła? Jan Paweł II zaleca się do wszystkich światowych religii. Kościół rzymskokatolicki jest tolerancyjny wobec wszystkich religii świata z wyjątkiem jednej: – prawdziwego chrześcijaństwa ewangelicznego. Toleruje wszystko: od jogi do voodoo tak długo, jak długo pozostają przy “kościele”. Jan Paweł II obecnie bierze w objęcia wszystkie religie i głosi, że wszyscy bogowie właściwie są jednym i tym samym bogiem. Obecnie tworzy się potężny ruch wywodzący się bezpośrednio z Babilonu: Jedność w różnorodności. Jest to nawoływanie starożytnych babilończyków: “Będziemy jedno”. Przeżywamy odrodzenie idei – powrót Babilonu. Robert Muller, były zastępca sekretarza generalnego ONZ, a obecnie kanclerz Uniwersytetu Pokoju, zaprosił biskupa Rzymu do złożenia wizyty w ONZ i wygłoszenia mowy do narodów świata, by ogłosił siebie głową30 jednego światowego kościoła. Powiedział on: Potrzeba nam światowej kosmicznej duchowości. Mam nadzieję, że przywódcy religijni zbiorą się razem i zdefiniują prawa kosmiczne, które są wspólne dla wszystkich … Musimy mieć także nadzieję, że papież przybędzie do ONZ przed rokiem 2000, z przesłaniem do wszystkich religii świata, w jaki sposób trzecie tysiąclecie uczynić tysiącleciem “duchowości”.31

POST SCRIPTUM

Kiedy w roku 300. naszej ery cesarz Konstantyn stał się naśladowcą Chrystusa, zmienił prawną pozycję kościoła: z organizacji nielegalnej na oficjalnie usankcjonowany kościół państwowy. W ten sposób szatan próbował wywrócić kościół od wewnątrz poprzez infiltrację nowo zalegalizowanego kościoła chrześcijańskiego. W gruncie rzeczy, ten wyrafinowany atak był o wiele bardziej niebezpieczny dla prawdziwego kościoła niż poprzednie atakowanie go przez imperatorów. Przedtem z powodu strasznych prześladowań tylko prawdziwi wierzący dołączali do kościoła. Potem, kiedy kościół był oficjalnie usankcjonowany przez państwo, tysiące pogan bez żadnej skruchy dołączało do grona jego wyznawców ze względu na możliwość odnoszenia społecznych, finansowych i politycznych korzyści. Na przestrzeni wieków państwowy kościół rzymski zaadoptował wiele mistycznych, religijnych osobliwości z Babilonu, by przypodobać się tym nowym pogańskim “nawróconym”. W ciągu tych wieków wprowadzono fałszywe pogańskie praktyki, włącznie z oddawaniem czci posągom i obrazom, wiarę w fałszywe cuda (objawienia), wyniesienie duchownych ponad zwykłych wiernych, nieokiełznaną korupcję. Transformacja religijna była tak wielka, że wierzący pierwszego wieku nie uznałby tego oficjalnego kościoła państwowego z dziesiątego wieku za chrześci-jański. Wielu wierzących, którzy trzymali się prawdziwej wiary, zostało zmuszonych zejść do podziemia. W średniowieczu korupcja i praktyki pogańskie wkradły się do kościoła na wszystkie szczeble. Szatan niemalże zdusił tlące się węgle prawdy, które pozostały z wiary chrześcijan z pierwszego wieku. ¬li przywódcy kościoła przejęli w swe ręce władzę polityczną i finanse i połączyli się w nieświętym przymierzu z przywódcami świeckimi, włącznie z królami. Ustanowione zostało prawo, które zabraniało zwykłym chrześcijanom posiadania Pisma Świętego lub oddawania czci Bogu tak, jak nakazuje Nowy Testament. Świat zachodni, duchowo wkroczył w “erę ciemności” na wiele wieków. Pomimo tych wieków szatańskich ataków na prawdę, miliony chrześcijan w Europie i Afryce odrzuciło inkwizycję i religijne zepsucie. Waldensi, Albigensi, Katarowie i wiele innych grup chrześcijan wierzących Biblii, trzymało się wiary apostolskiej. Potajemnie przepisywali manuskrypty Biblii i przemycali je z miasta do miasta dla podziemnego kościoła. Według prawa oficjalnego kościoła akt czytania Biblii był nielegalny. Na przykład we Włoszech posiadanie Biblii przez laików było nielegalne aż do roku 1870. Starożytni Waldensi byli chrześcijanami, którzy przestrzegali zasad prawdziwej wiary od czasu oddzielenia się od coraz bardziej zepsutego oficjalnego kościoła w siódmym wieku. Mieszkali oni w dolinach wysokich gór, w niedostępnych rejonach północnych Włoch, gdzie mogli oddawać cześć Chrystusowi w taki sposób, jak nakazywał Nowy Testament. Waldensi i ich naśladowcy byli przedreformacyjnymi protestantami na długo przed tym, zanim Luter przybił swoje dziewięćdziesiąt pięć tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze w roku 1520. Luter ogłosił odnowienie prawd z pierwszego wieku. Przyznał jednak, że po prostu kontynuuje prawdy wiary wcześniejszych grup, takich tajnych chrześcijan, jak na przykład Waldensi. Waldensi posiadali manuskrypt z roku 1120, pod tytułem: “Rozprawa na temat antychrysta” zawierający ich zrozumienie proroctw biblijnych. Pod wpływem straszliwych tortur i morderstw w czasie inkwizycji ich interpretacja proroctw nie była oczywiście zbyt dokładna. Uważali, że antychryst i Wielka Wszetecznica Babilońska z księgi Objawienia znaczą to samo, chociaż my wiemy, że to dwa różne podmioty. Antychryst to symbol fałszerstwa lub zwiedzenia, noszącego pozory prawdy i sprawiedliwości Chrystusa i Jego oblubienicy. Wszelka nieprawość nazywa się także antychrystem lub Babilonem – czwartą bestią, wszetecznicą, człowiekiem grzechu, synem zatracenia. Imię antychryst oznacza również, że pod maską imienia Chrystusa i Jego kościoła oraz wiernych mu członków, kryje się to, co sprzeciwia się zbawieniu, które Chrystus dla nas wywalczył. Waldensi nie przeprowadzali szczegółowej analizy wypełnienia proroctw. Waldensi skupiali się na większych zagadnieniach związanych z atakami szatana na prawdziwy kościół i wiązali biblijne proroctwa o antychryście i Babilonie z wielką niesprawiedliwością, której doświadczali w walce o wolność religijną. W Prowansji, we Francji, pod koniec trzynastego wieku średniowieczny kościół katolicki rozpętał kampanię przeciw Albigensom. W ciągu dwudziestu czterech godzin ścięto głowy ponad pięćdziesięciu tysiącom chrześcijan Albigensów, ponieważ nie chcieli wyrzec się swojej wiary. Historia tego tragicznego okresu ujawnia, że ponad milion chrześcijan było bestialsko torturowanych i zabitych w samej południowej Francji (Jones – Historia kościoła chrześcijańskiego – 1826). Kiedyś niebo ujawni całkowitą liczbę tych odważnych wierzących, którzy nie cofnęli się przed tymi wszystkimi atakami szatana. W całej Europie w ciągu tych wieków prześladowań miliony potajemnie wierzących trzymały się prawdziwej wiary w ewangelię Jezusa Chrystusa. Mt 10,27

 • 1 Catholic Encyklopedia (Moody Press, maj 1994), str. 62
 • 2 Aleksander Hislop, The Two Babylons (Hearthstone Publishers, Oklahoma City, OK) str. 288
 • 3 R. W. Thompson, The Papacy and Civil Power (New York, 1876), str. 82
 • 4 Henry Halley, Pocket Bible Handbook (Chicago, IL, 1944)
 • 5 Katolicki historyk, Peter de Rosa, Vicars of Christ; The Dark Side of the Papacy(Crown Publishers, 1988), str. 35
 • 6 Will Durant, The Story of Civilization, tom IV (Simon i Shuster, 1950), str. 784
 • 7 Dave Hunt, A Woman who Rides the Beast, str. 197
 • 8 Martin
 • 9 Walter James, The Christian in Politics (Oxford University Press, 1962), str. 47
 • 10 Kardynał Alphonsus de Liguori, The Glories of Mary, str. 94
 • 11 Ibid, str. 82 – 83; 94; 160; 169 – 170
 • 12 Hasło przewodnie Reformacji
 • 13 Dr John Walvoord, The Bible Knowledge, str. 971
 • 14 W języku łacińskim litery: “v” i “u” występują zamiennie i oznaczone są tą samą cyfrą = 5 (pozostałe litery: a, r, s, f, e nie mają wartości liczbowej)
 • 15 Barry Smith, The Second Warning, str. 121
 • 16 H. J. Schroeder, O. P., The Cannons and Decrees of the Counsel of Trent (Tan Books, 1978), str. 52
 • 17 UL. Ric Zwingle, 13 sierpnia 1522, cytat według J. H. Merle D’Aubigne, History of the Great Reformation of the 16th Century in Germany i Switzerland Vol. II (New York, 1843), str. 392
 • 18 Book of Martyrs, Ed. Forbush, 1962 ed. Str. 233 – 237
 • 19 Hunt, str. 5
 • 20 Ibid, str. 6
 • 21 New Evangelization 2000, wydanie 23, 1994
 • 22 Roman Catholic Double Talk at Indianapolis, 90; Fundation, lipiec-sierpień 1990, wyjątki z przemówienia o. Tomasa Forresta do katolików podczas sobotniej porannej sesji szkoleniowej
 • 23Charisma (maj 1994)
 • 24 Michael de Semlyen, Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? (Dorchester House Publications, England, 1991), str. 178
 • 25 New York Times, 30 marzec 1994, str. A8
 • 26 Billy Graham, Saturday Evening Post, styczeń-luty (1980)
 • 27 Billy Graham, cytat wg McCall’s (1978)
 • 28 Citizen, Focus on the Family (styczeń 1990), str. 10
 • 29 Hunt, str. 410
 • 30 List do Kolosan (1, 18)
 • 31 World Good Will Newsletter, Plaza Building UN, New York, NY, 1989, nr 4, str. 1, 3

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *