Piosenka z filmu “Kryzys Wiary”

Come out of her* me beloved Come and follow Me
Wyjdź z niej mój ukochany Przyjdź i naśladuj Mnie
Outside the camp up to the hill The place called Calwary
Na zewnątrz obozu do wzgórz Do miejsca zwanego Kalwaria
Like a beatiful flower that fades So the traditions of men
Tak jak piękny kwiat który więdnie Tak są tradycje ludzkie
But the Word of the Lord it stands for always For He is the guardian
Ale Słowo Pana trwa na zawsze Gdyż on jest strażnikiem
Trust only in the sacrifice of God’s perfect lamb
Polegaj tylko na ofierze Bożego doskonałego Baranka
Believe and receive in this true hour
Wierzcie a otrzymacie w tej prawdziwej godzinie
Come into Emmanuel’s land
Przyjdźcie do kraju Emanuela
Come out of her* me beloved Come and follow Me
Wyjdź z niej mój ukochany Przyjdź i naśladuj Mnie
Outside the camp up to the hill The place called Calwary
Na zewnątrz obozu do wzgórz Do miejsca zwanego Kalwaria

*Apokalipsa 18:4

piosenka z filmu “Kryzys wiary” (52:04-54:03)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *