Święto narodzenia boga?

narodzenie_boga

narodzenie_boga

Ludzie wszędzie  myślą, że Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi chrześcijańskimi świętami. Bez zadawania żadnych pytań założyli, że obchodzenie tych świąt jest konieczne. Przyjęli, że Jezus urodził się 25 grudnia i że Biblia wyznacza ten dzień, by był świętowany przez Chrześcijan.

TO JEST KŁAMSTWO! Istnieje wiele faktów o których powinniśmy być poinformowani. Przestańmy to więcej ignorować (reprezentując Chrześcijański naród).

Słowo ‘Christmas’ znaczy ‘mass of Christ’ (msza Chrystusa), czy jak poźniej skrócono – ‘Christ-mass’. Pochodzi od mszy rzymskokatolickiej. Ale skąd przejęli to katolicy?… Z pogańskich obchodów 25 grudnia urodzin ‘Sola’, boga słońca! Obchody tego dnia były starożytnym rytuałem baalistycznym – który Biblia zupełnie potępia. Nie wspomina o tym Nowy Testament, czy apostoł Paweł, czy też wczesny prawdziwy kościół! Jedną z opowieści Paweł wspomina w 2 TYMOTEUSZA 4:4. Stwierdza, że obchodzenie świąt może znudzić świat i zaprowadzić w podążanie za słabą i pozbawioną mocy Ewangelią!

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA WCALE NIE SĄ URODZINAMI CHRYSTUSA. Nie pochodzą od Chrześcijan, ale od pogan z Babilonu. Niektórzy powiedzą “Cóż z tego? Ważny jest nastrój tego czasu”.

Pójdźmy trochę dalej…

JEZUS nie urodził się 25 grudnia, ani też w czasie zimy. Dlaczego? Ponieważ pasterze pilnowali na polu swych owiec w nocy (ŁUKASZA 2:8). Przed 15 października w Palestynie pasterze zawsze zabierali swoje owce z pastwisk, by chronić je przed zimnem i deszczem. (Zobacz PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI 2:11 i EZDRASZA 10:9,13). W Palestynie zima jest porą deszczową i pasterze w tym czasie pozostają w domu. Wśród Żydów zwyczajem było w owych dniach wyprowadzać owce na pola i opuszczać pastwiska podczas Passover (wczesnej wiosny) i przyprowadzać je do domu w momencie pojawienia się pierwszego deszczu. Pasterze czuwali w dzień i w nocy. Żadna encyklopedia nie powie nam, że Chrystus nie urodził się 25 grudnia; data Jego narodzin nie jest znana. Jeżeli Bóg chciałby, aby człowiek świętował narodziny Dzięciątka jako ‘Boże Narodzenie’, zawarłby wskazówkę w Swoim Słowie i nie chciałby utrzymywać tej daty w tajemnicy.

POWINNIŚMY BYĆ POINFORMOWANI, ŻE BIBLIA NIE ZAWIERA ANI JEDNEGO SŁOWA MÓWIĄCEGO NAM BYŚMY OBCHODZILI ‘BOŻE NARODZENIE’.

Uznane encyklopedie wskazują, że Boże Narodzenie nie było obchodzone przez pierwszych dwieście, trzysta lat po narodzeniu Chrystusa. Więc, JAK wprowadzono ten pogański zwyczaj? SKĄD naprawdę pochodzi?

Nimrod, wnuk Hama (jeden z synów Noego), był prawdziwym propagatorem babilońskiego systemu, który w czasie jego życia opanował świat. Był to ustrój zorganizowanej konkurencji, bazującej na wytwarzającym korzyści systemie ekonomicznym. Nimrod zbudował wieżę Babel, starożytną Niniwę i inne miasta. Imię ‘Nimrod’ pochodzi od hebrajskiego słowa ‘Marad’, oznaczającego ‘rebelionista’. Nimrod był do tego stopnia zły i bezobożny, że poślubił swoją własną matkę – Semiramis. Po wczesnej śmierci Nimroda, jego matka-żona szerzyła diabelską naukę, że żyje on nadal jako duch. Twierdziła, że w nocy z uschniętego pnia drzewa wyrosło wiecznie zielone drzewko, które symbolizuje nowe życie zmarłego Nimroda. W każdą rocznicę jego urodzin Nimrod miał odwiedzać to zawsze zielone drzewo i zostawiać pod nim prezenty. 25 grudnia był dniem urodzin Nimroda: tutaj mamy prawdziwą genezę ‘bożonarodzeniowego drzewka’.

Na skutek jej intrygi Babilończycy zaczęli stopniowo postrzegać Semiramis jako ‘Królową Nieba’, a Nimrodowi zaś nadawano różne imiona m.in. ‘Bożego Syna Nieba’. Po długim okresie bałwo-chwalstwa Nimrod czczony był również, jako Mesjasz, Syn Baala i Bóg Słońca. Ten babiloński kult ‘matki i dziecka’ (Semiramis i odrodzonego Nimroda) stał się głównym obiektem czci. Czczenie ‘matki i dziecka’ rozprzestrzeniło się z Babilonu na cały świat. Zmieniły się tylko imiona w zależ-ności od kraju. W Egipcie byli to, ‘Izis i Ozyrys’, w Azji, ‘Cybele i Dosius’, w pogańskim Rzymie, ‘Fortuna i Jupiter’. Nawet w Grecji, Japonii, Chinach i Tybecie znaleźć można było obiekty czci Madonny – długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

W czwartym i piątym wieku kiedy poganie z rzymskiego świata tysiącami zaczęli przyjmować nowe popularne ‘Chrześcijaństwo’, wnosili swoje pogańskie zwyczaje i wierzenia pod chrześcijańsko brzmiące imiona. Pomysł Madonny ‘matki i dziecka’ stał się bardzo popularny, zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku w święta ludzie śpiewają kolędę “Cicha Noc, Święta Noc” z rodzinnym tematem ‘matki i dziecka’. Dzisiaj jesteśmy urodzeni w babilońskim świecie, przez całe nasze życie wychowani w szacunku do tych form jako świętych. Nigdy nie pytaliśmy skąd się wywodzą; czy z Biblii, czy też z pogańskiego bałwochwalstwa.

NASZ BÓG NAKAZUJE Swojemu ludowi Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki… (IZAJASZA 58:1); i powinniśmy zdać sobie sprawę, że prawdziwe pochodzenie świąt Bożego Narodzenia wywodzi się z Babilonu. W Egipcie zawsze wierzono, że syn ‘Izis’ (egipskie imię ‘Królowej Nieba’) urodził się 25 grudnia. Dlatego też poganie obchodzili te sławne urodziny na wiele wieków przed urodzeniem Chrystusa. Biblia nie zawiera ani jednego słowa mówiącego nam, że powinniśmy czcić ‘matkę i dziecko’; apostołowie i wczesny kościół nie oddawali im czci, dzisiaj także możemy znaleźć ludzi, którzy tego nie robią!

W ŁUKASZA 1:28, 42 i 48 Maria ukazana jest jako wielce błogosławiona przez Boga, ale nie ma mowy o tym by wysławiać ją, czy robić z niej istotę boską, podczas gdy była jedynie człowiekiem. Rozpowszechniony kult Marii, jako ‘matki Boga’ – doktryna o niepokalanym poczęciu, która odnosi się do niej jako fałszywego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem – jest kontynuacją starożytnego babilońskiego bałwochwalstwa rozpoczętego przez Semiramis, żonę Nimroda. Jest to szatańskie kłamstwo, które trzyma nasze oczy z dala od Jezusa Chrystusa, powstałego Pana – siedzącego po prawicy Boga; który nie jest dzieciątkiem, ani nie leży w grobie, ale który zasiada razem ze Swoim Ojcem, naszym Bogiem.

Tak więc w ten sposób, ta starożytna, bałwochwalcza pogańska ‘tajemnica’ została przekazana przez pogańskie religie, Kościołowi Rzymskokatolickiemu, a stamtąd protestanckim denominacjom i powszechnie ludziom.

Pochodzenie Wieńca Adwentowego, Jemioły i Drzewka Bożonarodzeniowego

Wśród starożytnych pogan, jemioła używana była na Świętach Solistycznych, ponieważ była uważana za poświęconą słońcu! Uczono, że posiada cudowną siłę uzdrawiania. Poganie mieli w zwyczaju składanie pocałunków pod jemiołą tuż przed wielką ucztą i pijaństwem, poświęconym obchodom śmierci ‘starego słońca’ i narodzinom ‘nowego słońca’. Jemioła poświęcona na pogańskich świętach, jest pasożytem i niszczycielem drzew na których rośnie. Święte jagody były również uważane za poświęcone bogu słońca.

Yule Log (choinka) jest w rzeczywistości ‘bogiem słońca’; ‘yule’ znaczy ‘koło’, pogański symbol słońca. Nawet dzisiaj Chrześcijanie mówią o “świetym okresie Yule”. Również zapalanie ogni i świec uznawane za ‘chrześcijańską’ ceremonię, jest to kontynuacją pogańskiego zwyczaju, zachęcającego boga słońca, do tego by zaświecił ponownie, gdy osiągnie najwyższy punkt na niebie.

Święty Mikołaj

On także ma pochodzenie pogańskie. Nazwa ‘Święty Mikołaj’ pochodzi od nazwy ‘Święty Nicolas’, był nim rzymskokatolicki biskup, który żył w piątym wieku. Święty Mikołaj był biskupem w mieście Myra, ten ‘Święty’ był czczony w dniu 6-go grudnia przez Greków i przez narody łacińskie. Legenda głosi, że podarował on potajemnie posąg trzem córkom zubożałego mieszczanina. Stąd wziął się zwyczaj, iż wieczorem przed dniem Świętego Mikołaja (6-go grudnia) daje się potajemnie prezenty. Przeszło to później na dzień Bożego Narodzenia. Od tego czasu istnieje powiązanie między Bożym Narodzeniem, a Świętym Mikołajem.

Drzewko Bożonarodzeniowe

W tym momencie byłoby dobrze spojrzeć na to co Biblia mówi o drzewkach bożonarodzeniowych.

Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przyozdabiaja srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało”.(JEREMIASZA 10:2-4)

Pomyśl o tym, co powiedziane jest o nie przyjmowaniu pogańskich kultów i nie podążaniu za ich zwyczajami.

Prezenty Bożonarodzeniowe

KUPOWANIE PREZENTÓW w okresie Bożonarodzeniowym stanowi bardzo istotną część tego święta. Wielu powie: “Biblia mówi nam, byśmy dawali prezenty. Czy mędrcy nie dawali prezentów, kiedy narodził się Chrystus?”

JAKA JEST HISTORYCZNA GENEZA WYMIENIANIA PREZENTÓW? Porównajmy dzisiejszy zwyczaj z tym co mówi Biblia:

Wymiana podarunków pomiędzy przyjaciółmi jest charakterystyczna zarówno dla Saturnalii i Bożego Narodzenia (i zostało przeniesione z jednych do drugich). Wymiana podarunków w czasie Bożego Narodzenia nie wywodzi się z Chrześcijaństwa. Tym nie świętujemy urodzin Chrystusa, ani nie oddajemy Mu czci! Przyjmijmy, że chcesz uczcić kogoś w dniu jego urodzin, czy kupowałbyś prezenty dla każdego z wyjątkiem tego, którego urodziny chciałbyś obchodzić? Jednak ludzie nadal robią to (zakładając, że robią to w intencjach religijnych) rok po roku. W tym wszystkim Chrystus nie jest czczony, a prezenty są przeznaczone dla rodziny i przyjaciół. Ludzie są zbyt zajęci, by myśleć o Jezusie Chrystusie.

Biblia mówi:

“Gdy zaś Jezus narodził w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten, nowonarodzony, król żydowski? … I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę”.MATEUSZA 2:1-11

Zauważ, że oni dowiedzieli się, o dziecku Jezus, które urodziło się jako Król Żydowski i tylko podarowali Jezusowi prezenty, nie swoim przyjaciołom ani sobie nawzajem. Oni przyszli by oddać cześć ich Królowi.

Podsumowując, powinniśmy zdać sobie sprawę, że nie ma jakiejkolwiek biblijnej podstawy, by obchodzić Boże Narodzenie. Zarówno Boże Narodzenie jak i Wielkanoc są skomercjalizowanymi pogańskimi świętami i Apostoł Paweł nadmienił, że Chrześcijanie nie powinni obchodzić nawet świąt opisanych w Starym Testamencie (GALACJAN 4:9-11).

Matki biorą swoje dzieci by zobaczyły pogańskiego ‘Świętego Mikołaja’ w sklepach; rodziny schodzą się by obchodzić razem święta, które zostały zapoczątkowane przez pogan setki lat przed Chrystusem – CO CHRYSTUS MA Z TYM WSPÓLNEGO?

Ludzie są pochłonięci przez dzisiejszy materialny świat, oszukani przez Bożego przeciwnika, i dający uwielbienie fałszywym bogom. Większość załamań w dzisiejszym porządku świata została spowodowana przez narody wielbiące innego Boga, kroczące za innym Jezusem i głosząca ‘Ewangelię’, której nie znajdziemy w Słowie Bożym.

BOŻA EWANGELIA (DOBRA NOWINA) W ZWIĄZKU ZE ZBAWIENIEM MÓWI:

TERAZ JEST CZAS UPAMIĘTANIA (zmiany w sercu i zwrócenia się do Boga),

OCHRZCZENIA SIĘ (poprzez zanurzenie),

BY OTRZYMAĆ BOŻY DAR DUCHA ŚWIĘTEGO (ze znakiem mówienia w językach). DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38

Jeżeli nie podążasz Bożymi drogami do zbawienia – nie jesteś zbawiony !!

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-39 – Nakaz i obietnica dla wszystkich, którzy podążają za Chrystusem:

A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła”.

TO JEST DROGA DANA W SŁOWIE BOŻYM – NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONA.

Źródło: http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/bo%C5%BCe-narodzenie

{jcomments on}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *